Huisregels

Algemene regels:

 1. Alle voorschriften en/of aanwijzingen van bestuursleden en vrijwilligers van Oranjevereniging Loenen en beveiligingspersoneel, die verband houden met de huisregels, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
 2. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 3. Het is verplicht om medewerking te verlenen bij controles op wapen- en drugbezit.
 4. Gevonden voorwerpen dient u bij de bar in te leveren.
 5. Consumpties worden uitsluitend verstrekt tegen consumptiemunten welke verkrijgbaar zijn in de feesttent.
 6. Alcoholhoudende consumpties worden niet verstrekt aan personen beneden de 18 jaar. Bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs gevraagd.
 7. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 8. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 9. Klachten kunt u melden bij het bestuur van Oranjevereniging Loenen.

 

Het is verboden om:

 1. Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 2. Wapens, vuurwerk of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar de plaats van het evenement.
 3. Diefstal of vernielingen te plegen.
 4. Goederen te verhandelen of te helen (gestolen goederen verkopen).
 5. Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 6. Discriminerende opmerkingen te maken.
 7. Door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.
 8. Beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam).

 

Het is niet toegestaan:

 1. Eigen consumpties mee naar binnen te nemen en te nuttigen.
 2. Sterk alcoholhoudende drank in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 3. Geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van de feesttent.
 4. Met voorwerpen te gooien.
 5. In de feesttent te roken.

 

De toegang kan geweigerd worden als u:

 1. Aangeschoten, dronken of onder invloed van drugs bent.
 2. De toegang eerder is ontzegd.
 3. Niet meewerkt aan controles op wapens en drugs.

 

Bij het plegen van misdrijven:

 1. Kunt u worden aangehouden en worden relevante goederen (bv. drugs, wapens of gestolen goederen) in beslag genomen.
 2. Wordt u overgedragen aan de politie.
 3. Doen wij aangifte of dienen wij een klacht in.

 

Bij niet naleving van onze huisregels:

 1. Zal u van de plaats van het evenement (bv. uit de feesttent) worden verwijderd en zal u de toegang ontzegd worden.
 2. Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld en zal aangifte worden gedaan van huisvredebreuk.

 

Als iedereen zich houdt aan deze regels is het een stuk veiliger voor iedereen.
Rekenende op uw medewerking, wensen wij u een prettig verblijf!

Het bestuur.